Publication details

Anwendbarkeit des integrativen Monitorings für Großschutzgebiete


Typ: 

Project Delivery |

Titel: 

Anwendbarkeit des integrativen Monitorings für Großschutzgebiete

Autor/en: 

Gehrlein U., Süß, P., Baranek, E., Schubert, S.

Zusatz: 

BfN-Skript 374

Place of publication: 

Bonn

Year of publication: 

2014

ISBN/ISSN: 

978-3-89624-109-2

Zitierhilfe: 

Gehrlein U., Süß, P., Baranek, E., Schubert, S.: Anwendbarkeit des integrativen Monitorings für Großschutzgebiete. BfN-Skript 374. Bonn 2014.